PROJEKTY

PROTIPÓL

OPPOSTIE

Svět je tvořený z více či méně patrných kontrastů.

The world is formed of more or less visible contrasts.

Výkonová společnost není připravena na absolutní            prohru jednoho lidského jedince, a to i přesto, že se s ní ve větší či menší míře setkáváme každý den. 

A performance-related society isn't prepared for an absolut loss of one human individual despite the fact that we meet it every day, to a certain extent.  

HRA

  GAME


Projekt vzniká postupně od roku 2015.
This project has been coming into existence since 2015. 

V prvopočátcích bylo snahou zachytit proměny několika míst ve všech ročních obdobích. Později se z projektu stala časově neomezená hra, fotografie tak zachycují proměnu některých míst i po desetiletí.

At the very beginning the goal was to catch the changes of everal places during all seasons. Later the project became a time-unlimited game. The photos are now showing changes of some places even through decades. 


NEBOJ SE OZVAT!

Don't be afraid to be heard!   


Tak trochu UrbEx, mohl by někdo říct. Místa s bohatým, ale přec trochu tajuplným příběhem. A lidé, jež jsou těchto příběhů součástí.  


A little bit of UrbEx, one could say. Places with a rich yet a bit mysterious story. And people who are part of these stories. 
Projekt z roku 2016. Fotografie dodaly vizuální podobu publikovanému článku o vile s tichou minulostí.

A 2016 project. The photos added a visual form to a published article about a villa with silent past. 

Článek (article): https://viznerova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=505621

Motto: Minulost za dveřmi, před dveřmi budoucnost!
            Behind the door the past, the future in front of it! 

Modelka (model): Kristýna Svobodová

Vizáž (visage): Jaroslav Wagner